YACHT KLUB POLSKI BIAŁYSTOK

Historia klubu żeglarskiego
YKP Białystok

 • Historia klubu
 • Komandorzy
 • Sponsorzy

YACHT KLUB POLSKI jest najstarszą polską organizacją żeglarską zrzeszającą miłośników żeglarstwa w oddziałach na całym świecie. Od 1978 r. oddział w Białymstoku wychował setki żeglarzy, którzy do dziś regularnie biorą udział w regatach i rejsach morskich oraz środlądowych.

Historia YACHT KLUBU POLSKI BIAŁYSTOK

Wpływ i to spory przynajmniej na początku historii Yacht Klubu Polski Białystok miała Fabryka Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial w Białymstoku.

Początki żeglarstwa uprawianego przez pracowników wspomnianej fabryki sięgają końca lat 60-tych XX wieku. Zainteresowanie żeglarstwem rozpoczęło się z chwilą wybudowania przez fabrykę ośrodka wczasowego w Okoniówku nad Jeziorem Rajgrodzkim w latach 1967-1969. Wypoczywający tam pracownicy mieli do dyspozycji kajaki i łodzie wiosłowe. Pierwsza maleńka żaglówka a był to punt australijski będąca własnością pracownika fabryki pojawiła się w 1969 roku. Na początku lat 70-ych wypoczywający tam pracownicy – żeglarze wypożyczali jachty z innych ośrodków wczasowych zlokalizowanych nad jeziorem.

W 1976 roku Zbigniew Gołąbiewski zwodował w wspomnianym ośrodku kabinowy jacht typu Wigry RT, całkowicie drewniany który wzbudzał bardzo duże zainteresowanie wśród wczasowiczów.

Fot. Uroczyste podniesienie bandery Rajgród lipiec 1979, jez. Rajgrodzkie, od lewej Anatol Piekarski,
Ryszard Suchocki, Sławomir Bezubik, Zbigniew Gołąbiewski, X, X, Wiesław Leszek

Ten fakty oraz wcześniej zakup Omegi na potrzeby ośrodka pobudziły zainteresowanie żeglarstwem wśród pracowników fabryki i ich rodzin, znajomych i innych. Z inicjatywy Zbigniewa Zawadzkiego latem 1977 roku wykorzystując fabryczną Omegę oraz wypożyczony od ZHP dwu masztowy jacht szkoleniowy Retman zorganizowano pierwszy kurs na stopień sternika jachtowego. Między innymi uczestnicy tego kursu postanowili utworzyć klub żeglarski przy prężnie działającym Zakładowym Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Klub działał na zasadzie sekcji jakich było wiele, jak piesza, kolarska, kajakarska i inne. Stało się to 14 października 1977.

Założycielami wówczas byli: Andrzej Caban, Józef Dragon, Zbigniew Gołąbiewski, Henryk Jabłoński, Ireneusz Kossakowski, Leszek Wiesław, Bogdan Mackiewicz, Andrzej Moroz, Włodzimierz Olifieruk, Stefan Paprocki, Mikołaj Pawilcz, Anatol Piekarski, Krzysztof Pytel, Ryszard Suchocki i Andrzej Trojanowski Zbigniew Zawadzki. Komandorem sekcji żeglarskiej został Zbigniew Gołąbiewski.

Po społecznych buncie w pażdzierniku 1976 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora naczelnego fabryki.

Nowym dyrektorem został Jerzy Kosma dzięki któremu nastąpił dynamiczny rozwój żeglarstwa w fabryce. Na początku 1978 roku dyrektor polecił swojemu zastępcy Zbigniewowi Gołąbiewskiemu zorganizować „prawdziwy klub żeglarski a nie „jakąś sekcje przy piechurach”.

Bieg historii żeglarstwa w fabryce błyskawicznie przyspiesza. Na początek wizyta w klubie Witolda Wronki ówczesnego Komandora Zarządu Głównego Związku Yacht Klub Polski. Wizyta zrobiła olbrzymie wrażenie na żeglarzach z uwagi na strój galowy komandora i historię YKP przedstawioną przez komandora. W tymże samym roku, 13 kwietnia 1978 żeglarze założyciele sekcji podejmują uchwałę o przejściu w struktury YKP. Decyzją Wojewody z 31 października 1978 YKP Białystok zostaje wpisany do rejestru stowarzyszeń. W dniu 6 grudnia 1978 roku decyzją ZG YKP, nasz klub zostaje przyjęty do Związku YKP. Pierwszym komandorem zostaje Zbigniew Gołąbiewski a Vice Komandorami Andrzej Caban i Stefan Paprocki, Sekretarzem Anatol Piekarski a Bosmanem Ryszard Suchocki.

Na przełomie lat 1978/79 roku klub otrzymuje olbrzymią pomoc od fabryki. Zakupiono 9 nowych jachtów typu Omega, kompletnie wyposażonych w sprzęt ratunkowy, pagaje i sztormiaki. Zakupiono 2 motorówki i pomost pływający o długości 30m. To wszystko zostało przekazane do wyłącznego użytkowania przez klub. Ponadto dział socjalny fabryki przekazał klubowi do użytkowania jeden domek wczasowy w którym przechowywano sprzęt. Klub zobowiązał się do organizowania rejsów na Omegach wypoczywającym tam wczasowiczom. Każda z omeg miała na stałe opiekuna i załogę którzy dbali o sprzęt. Podczas uroczystego chrztu omeg nadano im imiona dziewczyn. Były Ela, Ania, Asia, Gosia…

Do zarządzania i opieki nad powierzonym sprzętem w czasie sezonu został oddelegowany bosman Ryszard Suchocki, zatrudniony na stanowisku planisty w fabryce.

W grudniu 1978 roku członkowie klubu-pasjonaci szant wydają zbiór 54 piosenek żeglarskich. Druk wykonano na powielaczu.

W roku 1979 klub liczył ponad 30 członków i dla wszystkich uszyto mundury żeglarskie na koszt fabryki. W tych mundurach żeglarze jako wydzielona grupa wzięła udział w pochodzie 1 majowym.

Nastąpiło duże zainteresowanie rejsami morskimi. Już w 1979 roku wypłynęli w pierwszy morski rejs na jachcie S/Y Chrobry Ela Horodeńska, Andrzej Matwiejuk, Andrzej Pawelski i Anatol Piekarski. Dużym wyróżnieniem dla klubu było uczestnictwo w rejsie do Tallina na jachcie S/Y Kapitan Haska Ryszarda Suchockiego, gdzie w 1980 roku odbywały się Igrzyska Olimpijskie. Był to oficjalny rejs PZŻ.

W latach osiemdziesiątych żeglarze YKP odbyli kilkanaście rejsów morskich zorganizowanych przez klub. Członkowie klubu byli również uczestnikami rejsów organizowanych przez inne kluby lub indywidualnie. Każdy sezon żeglarski rozpoczynał się uroczyście przy w pełnej gali przy maszcie flagowym. Każdego roku organizowano szereg regat w klasie Omega w których uczestniczyły prawie wszystkie jachty tej klasy pływające po Jeziorze Rajgrodzkim. Często flota liczyła ponad kilkadziesiąt jachtów łącznie z jachtami towarzyszącymi. Duże wrażenie na wczasowiczach robiły parady jachtów.

Odbyło się kilka obozów żeglarskich w których uczestniczyły dzieci i młodzież. Obozy były prowadzone przez doświadczonych członków klubu między innymi przez Anatola Piekarskiego, Jana Maliszewskiego, Jana Dryla.

Odbywały się zloty żeglarzy białostockich w których YKP Białystok brał czynny udział Nasi żeglarze zawsze zajmowali czołowe miejsca w regatach i innych konkurencjach żeglarskich organizowanych w tych zlotach.

We wrześniu 1981 roku organizatorem Zlotu Żeglarzy Białostocczyzny był nasz klub. Zlot odbył się na terenie naszej przystani w Ośrodku Wczasowym fabryki.

Parada jachtów klubowych,
jez. Rajgrodzkie – 1979r.

Rejs morski Bałtyk 1983, Jan Maliszewski, Elżbieta Horodeńska, Tomasz Świderski

Członkowie klubu czuli potrzebę pływania po śródlądziu bardziej komfortowo, Omegi już nie wystarczały.

Pierwszą inicjatywą była budowa jachtu kilowego, kabinowego. Okazyjnie udało otrzymać wylaminowany kadłub jachtu Giga bez pokładu. Anatol Piekarski pełniący funkcję komandora wraz z Janem Maliszewskim oraz przy pomocy Wiesława Sołowieja w 1982 roku rozpoczęli prace przy tym jachcie. Wielkim sukcesem było wodowanie jachtu w lipcu 1984 roku. Należy docenić olbrzymie zaangażowanie kolegów.

Następną inicjatywą Komandora Anatola Piekarskiego było zawiązanie w sierpniu 1986 roku maszoperii do budowy jachtu Mors Rt. Poza Anatolem Piekarskim między innymi aktywni byli Jan Maliszewski, Wiesław Sołowiej, Zbigniew Fiedorowicz, Dariusz Żadziłko, Wiesław Śmiałkowski, Konrad Chodakiewicz.

Maszoperia zbudowała tak zwane kopyto a potem formę na kadłub i pokład. W 1987 roku wykonano pierwsze egzemplarze kadłubów i pokładów jachtu. W następnych latach z formy wykonano kilkadziesiąt kompletów jachtów w tym 3 komplety na potrzeby klubu oraz członków klubu i innych żeglarzy. Dzięki temu powiększyła się flota jachtów w klubie a niektórzy członkowie stali się właścicielami jachtów. Prace przy pierwszych dwóch jachtach klubowych wykonano na terenie fabryki.

Z uwagi na aktywność i sukcesy klubu ilość jego członków zaczęła się powiększać o żeglarzy nie związanych z fabryką. W owym czasie był to najbardziej prężny klub zrzeszony w BOZŻ.

Uroczystość 10-ej rocznicy powstania YKP Białystok z inicjatywy kol. Andrzeja Rudobielskiego zorganizowano późną jesienią 1988 roku w pałacu Hołny Majera

W czasie funkcjonowania klubu na terenie ośrodka wczasowego fabryki na Jeziorze. Rajgrodzkim, kiedy to intensywnie prowadzona była akcja szkolenia młodych żeglarzy. Białostocki Okręgowy Związek Żeglarski przekazał w tym celu do użytkowania jacht szkoleniowy typu Wielki Trener, podobny do popularnej DZ. Członkowie klubu w latach osiemdziesiątych mimo trudnej sytuacji ekonomicznej i utrudnień administracyjnych odbyli szereg rejsów morskich. Pod koniec tych lat kierownictwo fabryki coraz mniej przychylne było klubowi nie mówiąc już o pomocy materialnej.

W latach dziewięćdziesiątych wykorzystano ostatnią przychylność fabryki oraz wysiłkiem członków klubu zbudowano dwa jachty A-370 w 1990 roku i A-470 w 1996 roku. Aktywnością w obu przypadkach wykazali się Mirek Możejko, Lech Krysiuk, Robert Markowski, Mieczysław Niewiński, Andrzej Małyszko, Wiesław Wysocki, A. Staniszewski, T. Dudziński R. Gadomski, Władysław Borecki.

Fot. 10 Szkolenie na jachcie 2 -masztowy typu Wielki Trener lipiec 1982 j.Rajgrodzkie od
lewej Mirosław Oksień ,X, Jan Maliszewski, Wiesław Sołowiej

Rozpoczął się następny okres historii YKP Białystok nie związany z Jeziorem Rajgrodzkim i fabryką.

Po wielu latach żeglowania po Jeziorze Rajgrodzkim, licznych przygodach i perypetiach oraz ze wspomnianą nieprzychylnością właścicieli ośrodka wczasowego którzy obciążali klub wysokimi kosztami dzierżawy Zarząd YKP postanowił przenieść jachty na Mazury

W roku 1998 oba jachty typu Mors (A-370 BARRACUDA i A-470 JAK CHCESZ) zostały przewiezione do portu Ligi Obrony Kraju w Giżycku. gdzie wcześniej już cumował jacht typu Giga nr A-013 o nazwie KAJTEK oraz jachty armatorskie klubowiczów. Pozostały sprzęt dotychczas użytkowany przez klub został przejęty przez właściciela a Omegi zostały sprzedane.

Z okazji 25 lecia YKP Białystok ówczesny Zarząd po kierownictwem Komandora Bogusława Zapolnika zorganizował we wrześniu 2003 roku w porcie Tabat XXV ZLOT ŻEGLARZY PODLASIA.

Latem 2004 roku z inicjatywy ówczesnego wice-komandora Mariusza Małyszki w klubie założono sekcję pływania na katamaranach Hobie-Cat.

Od 2005 roku bazą wypadową klubu została port Tabat w Wilkasach, u wejścia do starego kanału giżyckiego tam też w tym roku zwodowano trzeci jacht klubo typu Mors o nazwie NIE WNIKAJ nr A-1257.

Niestety właściciel tego portu podniósł opłatę do wysokości przekraczającej możliwości finansowe klubu i w 2007 roku następną przystanią klubową został port REF w Skorupkach na Jeziorze Tałtowisko. Tu też niedługo zagrzeliśmy miejsca. Jachty klubowe i armatorskie członków klubu znalazły miejsce w porcie YKP Bielsko Biała w Kozinie i tam od 2008 roku ten port jest naszą bazą. Aby uzyskać przychylność właścicieli portu członkowie naszego klubu sporo zainwestowali materialnie i pracą w poprawienie jego infrastruktury.

W 2008 roku nasz klub obchodził uroczyście 30-lecie powstania a w 2018 40-lecie. W obu uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście z Zarządu Głównego YKP na czele z Komandorem Januszem Taberem i członkowie innych klubów YKP z kraju i zagranicy. Uroczystości te odbywały się w porcie YKP Bielsko Biała w Kozinie. Uroczystości te organizował Zarząd YKP Białystok w składzie Wiesław Żytowiecki, Grzegorz Zalewski, Darek Żadziłko, Roman Ignaciuk,Wademar Kubak i wielu innych.

Fot. Rejs klubowy, Cyklady 2009, S/Y Christianna.
Klubowicze: B. Zaleski, Z. Gołąbiewski, J. Maliszewski, K. Fedyna, W. Żytowiecki

Te wymienione i inne imprezy jak otwarcie i zakończenie sezonów żeglarski wpływają na dobre więzi między członkami klubu i pobudzają wiele inicjatyw. Z pośród innych licznych wydarzeń i działań klubu w latach 2006 do 2023, gdzie dużą aktywnością organizacyjną wykazał się Wiesław Żytowiecki należy wymienić:

 • Klubowy rejs morski na żaglowcu „Kpt Głowacki” na trasie Trzebież – Kopenhaga – Trzebież w 2009 roku
 • Stworzenie sekcji morskiej, która stanowiła bazę do pływać na akwenach morskich i oceanicznych dla członków klubu. Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Wyspy Kanaryjskie, Karaiby, Morze Bałtyckie, Morze Północne, Atlantyk były akwenami wielu rejsów organizowanych przez klub, rejsów grupowych i indywidualnych. Uczestniczyli w tych rejsach między innymi. Krzysztof Łukaszewicz, Roman Ignaciuk, Grzegorz Zalewski Dariusz Żadziłko, Zbigniew Fiedorowicz, Kamil Puchalski, Wiesław Żytowiecki, Alex Autzen, Hans i Iwona Autzen, Robert BIńko, Waldek Kubak,Jan Maliszewski, Zbigniew Gołąbiewski.
 • Współpraca z YKP Londyn stworzyła możliwości uczestniczenia w rejsach w Cieśninie Solent, zamkniecie pętli Karaibów od Kuby po Grenadę, rejs barkami po rzece Tamizie

Sławne polskie żaglowce jak Pogoria, Zawisza Czarny, Głowacki, Kpt Borchardt, Fryderyk Chopin gościły na swoich pokładach również członków YKP BIAŁYSTOK Niektóre z tych rejsów udokumentowano w postaci wydanych kronik i albumów fotograficznych

Wielu zasłużonych członków naszego klubu zostało uhonorowanych odznaczeniami i funkcjami przez władze YKP.

 • Zbigniew Gołąbiewski – wice-komandor honorowy YKP, komandoria YKP, brązowy medal YKP, srebrny medal YKP dla firmy Promotech
 • Wiesław Żytowiecki – wice-komandor honorowy YKP, komandoria YKP, od 2018 roku członek Zarządu Głównego YKP, wice-komandor ds. morskich
 • Konrad Fedyna – brązowy medal YKP, od 2020 roku Członek Zarządu Głównego YKP
 • Władysław Borecki    – komandoria YKP
 • Mieczysław Niewiński – komandoria YKP
 • Bogusław Zapolnik         – komandoria YKP
 • Krzysztof Łukaszewicz – brązowy medal YKP
 • Grzegorz Zalewski           – brązowy medal YKP
 • Dariusz Żadziłko             – brązowy medal YKP
 • Waldemar Kubak             – brązowy medal YKP
 • Roman Ignaciuk               – brązowy medal YKP
 • Jarosław Stankiewicz      – srebrny medal YKP dla firmy Telan
Subscribe to our newsletter and get a €15 discount on your next purchase
 • Get notified when new products arrive
 • Up to date with the latest trends
 • Get access to exclusive offers

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Aktualnie klub liczy 34 członków rzeczywistych oraz 6 członków honorowych. Członkami honorowymi YKP Białystok są:

 • Zbigniew Gołąbiewski
 • Anatol Piekarski
 • Jan Maliszewski
 • Bogusław Zapolnik
 • Władysław Borecki
 • Jan Dryl

Patent Kapitana Morskiego posiadają: Jan Dryl, Krzysztof Łukaszewicz, Konrad Fedyna i Roman Ignaciuk. Większość członków klubu posiada patent Sternika Morskiego.

Aktualnie klub posiada 3 jachty kabinowe typu Mors a członkowie klubu są armatorami 8 jachtów.

Obecny skład Zarządu Klubu:

 • Komandor: Wiesław Żytowiecki
 • Wice-komandor: Grzegorz Zalewski
 • Wice-komandor: Dariusz Żadziłko
 • Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Łukaszewicz

Jacht S/Y Kajtek-Giga lato 1984, jez. Rajgrodzkie, Jan Dryl

Romek i Ania Ignaciuk na Omedze Okoniówek 1984

Ruciane Nida 1984 – Zlot Żeglarzy Białostocczyzny i Ziemi Łomżyńskiej w klasie Omega

instagram

Komandorzy YACHT KLUBU POLSKI BIAŁYSTOK

 

1978-1981

Kmdr Zbigniew
Gołąbiewski

 

1981-1990

Kmdr Anatol
Piekarski

 

1990-1991

Kmdr Andrzej
Rudobielski

 

1991-2004

Kmdr Bogusław
Zapolnik

 

2004-2006

Kmdr Maciej
Mackiewicz

 

2006-obecnie

Kmdr Wiesław
Żytowiecki

Sponsorzy

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit diam nonummy nibh laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Działamy bezustannie od 1977 r.

Dnia 14.10.1977 r. odbyło się pierwsze zebranie założycielskie klubu żeglarskiego przy Oddziale Zakładowym PTTK Fabryki Przyrządów i Uchwytów Białystok. Założycielami byli: Sławomir Bezubik, Andrzej Caban, Józef Dragon, Zbigniew Gołąbiewski, Henryk Jabłoński, Ireneusz Kossakowski, Leszek Wiesław, Bogdan Mackiewicz, Andrzej Moroz, Włodzimierz Olifieruk, Stefan Paprocki, Mikołaj Pawlicz, Anatol Piekarski, Krzysztof Pytel, Ryszard Suchocki, Andrzej Trojanowski.

W dniu 13.04.1978 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu klubu żeglarskiego przy PTTK podjęto decyzję o przekształceniu Klubu i przejście do struktur Yacht Klubu Polski. Pierwszym Komandorem został Zbigniew Gołąbiewski. Decyzją Wojewody z dn. 31.10.1978 r. YKP Białystok został wpisany do rejestru stowarzyszeń pod numerem 52/I/78. Decyzją ZG YKP z dnia 6.12.1979 r. YKP Białystok przyjęto do Związku Yacht Klubów Polski. W 1978 r. zakupiono dziewięć Omeg i odbył się pierwszy kurs żeglarski. W tym samym roku został zorganizowany przez YKP Białystok I Zlot Żeglarzy Białostoczyzny. Naszych klubowiczów nie zabrakło również na morzu, w 1979 r. Horodeńska, A. Matwiejuk, A. Pawelski, A. Piekarski odbyli I rejs po Bałtyku na jachcie CHROBRY. Do dziś klubowicze chętnie wybierają się na rejsy morskie.

Członkowie YKP Białystok odznaczają się dużą inicjatywą. W 1993 r., koledzy A. Piekarski, J. Maliszewski, W. Sołoweij rozpoczęli budowę jachtu kilowego Giga. Z inicjatywy tych samych osób zawiązano maszoperię do budowy formy MORSA RT. Z tej właśnie formy w 1991 roku koledzy M. Mirosław, L. Krysiuk, R. Markowski, M. Niewiński, W. Wysocki, A. Staniszewski, T. Dudziński, R. Gadomski zbudowali następny jacht – MORS RT A-470. Baza żeglarska klubu znajdowała się nad Jeziorem Rajgrodzkim w Ośrodku „Łabędź”.

Po wielu latach żeglowania po jeziorze Rajgrodzkim, licznych przygodach i perypetiach z nim związanych , ze względu na zbyt wysokie koszty dzierżawy doków w roku 1998 jachty zostały przewiezione do portu Ligi Obrony Kraju w Giżycku. Omegi zostały sprzedane gdyż nie były w pełni własnością YKP, należały do FPiU Bizon- Bial, a najstarszy z naszych jachtów („Giga”) został przeniesiony do Łap. W międzyczasie korzystając z klubowej formy Morsa RT zbudowano wiele jachtów, które pływając pod naszą banderą są stałym widokiem wód śródlądowych. Latem 2004 r. z inicjatywy ówczesnego wicekmdr. Mariusza Małyszki w klubie założono sekcję pływania na katamaranach typu Hobie-Cat, która jako pierwsza zaczęła promować tego rodzaju pływanie wśród środowisk żeglarskich na Podlasiu. W 2006r. została powołana do życia Sekcja Morska YKP Białystok „Niezniszczalni”. Celem sekcji jest propagowanie żeglarstwa morskiego i organizacja rejsów morskich turystyczno-szkoleniowych. Celem sekcji jest propagowanie żeglarstwa morskiego i organizacja rejsów morskich turystyczno-szkoleniowych. W roku 2007 bazą wypadową YKP Białystok na Mazurach był port Klubu Żeglarskiego „REF” Łapy w Skorupkach nad jeziorem Tałtowisko, a obecnie od 2009r. nowym portem jest Kozin nad j. Jagodne. YKP Białystok uczestniczy regularnie w różnorodnych imprezach żeglarskich, gdzie godnie reprezentuje barwy YKP.